• Forstå EUs taksonomi og hvordan den påvirker deg og byggebransjen

  Taksonomiforordningen, eller forordning 2020/852, er en EU-forordning som fastsetter kriterier for å avgjøre om en økonomisk virksomhet er miljømessig bærekraftig innen EU.

  Green Planet In Hands

  I denne artikkelen ser vi på EUs taksonomi og hvilken betydning den har for byggebransjen. 

  • Hva betyr ordet "taksonomi"?

  Ordet "taksonomi" kommer opprinnelig fra biologien, der det refererer til vitenskapen om klassifisering, spesielt av organismer. I bredere forstand er taksonomi et system for å klassifisere og organisere ting eller begreper, vanligvis i en hierarkisk struktur. EUs taksonomi er et klassifiseringssystem for økonomiske aktiviteter basert på miljømessig bærekraft.

  • Hva er bakgrunnen for EUs taksonomi?

  EUs taksonomi stammer fra EUs klimastrategi, som kalles "EUs grønne giv". Formålet er å styre finanskapitalen i retning av bærekraftige investeringer for å nå målet om klimanøytralitet innen 2050. Derfor har EU, som del av en større lovpakke, innført en taksonomi for å vurdere om en virksomhet er miljømessig bærekraftig. Det fulle navnet på taksonomien er "EU Sustainable Finance Taxonomy" eller "Regulation (EU) 2020/852", og den første delen (de to første miljømålene) ble til lov i januar 2022.

  • Hvilke krav stiller taksonomien til bedrifter?

  For at en aktivitet skal klassifiseres som bærekraftig i henhold til taksonomien, må den bidra vesentlig til ett eller flere av følgende miljømål:
  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Tilpasning til klimaendringer
  3. Bærekraftig bruk og vern av vann og marine ressurser
  4. Overgang til sirkulærøkonomi
  5. Forebygging og begrensning av forurensning
  6. Vern og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer

  Aktiviteten må heller ikke forårsake betydelig skade ("Do No Significant Harm", DNSH) på noen av de andre miljømålene. Et ytterligere krav er at aktiviteten må oppfylle minstestandarder innen sosial bærekraft. Foreløpig finnes det bare kriterier for de to første miljømålene, det vil si målene som er knyttet til klimaendringer. Kriterier for miljømål 3–6 forventes å komme i 2023 og 2024.

  • Gjelder taksonomien bare byggebransjen?

  Taksonomiens første fase gjelder de sju næringsgrenene som anses å ha størst miljøpåvirkning, og vil senere utvides til andre næringsgrener.

  I første omgang berøres følgende næringsgrener:
  • Bygg- og eiendomsbransjen
  • Jordbruk, skogbruk og fiske
  • Produksjonsindustrien
  • Elektrisitet, gass, damp og klimaanlegg
  • Vann, avløp, avfall og påfølgende sanering
  • Transport og logistikk- og kommunikasjonsteknologi

  Børsnoterte selskaper med mer enn 500 ansatte berøres i dag av taksonomien, men et nytt direktiv, CSRD, innen EUs grønne giv er under innføring og vil senke nivået for antall ansatte.

  • Gjelder taksonomien for alle virksomheter innen bygg?

  Virksomheter som omfattes av taksonomien, er oppføring av nye bygninger, renovering av eksisterende bygninger, anskaffelse av og eierskap til bygninger, riving av bygninger samt installasjon og forvaltning av energibesparende tiltak i bygninger. Det vil si at en betydelig del av byggebransjen omfattes av taksonomien, men ikke hele.

  • Hva må bedrifter rapportere?

  Kravene til detaljer er foreløpig ikke særlig høye. Bedrifter som berøres av taksonomien, må i sin bærekraftsrapport beskrive hvor godt de oppfyller taksonomien. Omsetning, CapEx (investeringskostnader) og OpEx (driftskostnader) som omfattes av taksonomien, skal rapporteres. Flere rapporteringskrav vil bli innført gradvis fra 2023.

  • Hvilke direkte fordeler har taksonomien?

  Hovedformålet er å oppnå klimamålene som EUs medlemsland er blitt enige om. Ettersom byggebransjen er en av de største bransjene og har stor miljøpåvirkning, kan endringer der ha stor effekt. Bærekraftskrav for nybygg og renoveringer vil kunne bidra betydelig både til å dempe klimaendringene og tilpasse seg dem. Taksonomien hjelper også bedrifter med å fremme sirkulærøkonomi og beskytte det biologiske mangfoldet og økosystemene både direkte og indirekte. 

  • Hva er de viktigste konsekvensene for byggebransjen?
  • Endringer i byggemetoder, materialer og utforming
  • Tilgangen til visse typer finansiering eller investeringer – investorer blir stadig mer interessert i å finansiere prosjekter som er miljømessig bærekraftige
  • Bedrifter må vise større åpenhet om sitt bærekraftsarbeid
  • Taksonomien kan fremme innovasjon innen bærekraftige byggeteknologier og metoder
  • Taksonomien kan innledningsvis medføre ekstra kostnader, men på lang sikt leder bærekraftige metoder ofte til kostnadsbesparelser, for eksempel gjennom energieffektivitet
  • Bedrifter som er tidlig ute med å ta i bruk bærekraftige metoder i henhold til EUs taksonomi, kan få en konkurransefordel på markedet
  • Leverandører av byggematerialer kan også måtte tilpasse seg for å oppfylle bærekraftskriteriene, noe som vil påvirke hele forsyningskjeden


  Oppsummering: EUs taksonomi har potensial til å påvirke byggebransjen i betydelig grad, både ved å fremme mer bærekraftige metoder og stille utfordringer som må løses.

  • Hvor kan jeg lese mer om taksonomien?

  Du kan lese mer om taksonomien på EUs nettsted.

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo