• Forstå EU's taksonomi, og hvordan den påvirker dig og byggebranchen

  Taksonomiforordningen, eller forordning 2020/852, er en europæisk forordning, der fastsætter kriterier for, om en økonomisk aktivitet kan anses for at være miljømæssigt bæredygtig i EU.

  Green Planet In Hands

  I denne artikel gennemgår vi EU's taksonomi og dens betydning for byggebranchen. 

  • Hvad betyder ordet "taksonomi"?

  Ordet "taksonomi" stammer oprindeligt fra biologien, hvor det betyder videnskaben om klassificering, især af organismer. I bredere forstand er taksonomi et system til klassificering og organisering af ting eller begreber, som regel i en hierarkisk struktur. Når det drejer sig om EU's taksonomi, er der tale om et klassificeringssystem til økonomiske aktiviteter baseret på deres miljømæssige bæredygtighed.

  • Hvad er baggrunden for EU's taksonomi?

  EU's taksonomi udspringer af EU's klimastrategi, der også kaldes "EU's grønne pagt". Målet er at styre den økonomiske kapital i retning af bæredygtige investeringer og dermed opnå klimaneutralitet senest i 2050. Derfor har EU, som et led i en større lovgivningspakke, etableret en taksonomi med henblik på at vurdere, om en aktivitet kan anses for at være miljømæssigt bæredygtig. Taksonomiens fulde navn er EU Sustainable Finance Taxonomy eller Regulation (EU) 2020/852, og den første del (de to første miljømål) blev ophøjet til lov i januar 2022.

  • Hvilke krav stiller taksonomien til virksomhederne?

  Hvis en aktivitet skal kunne klassificeres som bæredygtig i henhold til taksonomien, skal den yde et væsentligt bidrag til et eller flere af følgende miljømål:
  1. Modvirkning af klimaændringer
  2. Tilpasning til klimaændringer
  3. Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  4. Omstilling til en cirkulær økonomi
  5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

  Desuden må aktiviteten ikke gøre væsentlig skade (også kaldet "Do No Significant Harm", DNSH) på andre miljømål. Et andet krav er, at aktiviteten skal opfylde minimumsstandarder for social bæredygtighed. Indtil videre er der kun kriterier for de to første miljømål, dvs. dem, der er knyttet til klimaændringer. Kriterierne for miljømål 3-6 forventes på plads i 2023 og 2024.

  • Gælder taksonomien kun for byggebranchen?

  Taksonomien er i første omgang udviklet til de syv brancher, der anses for at have den største miljøpåvirkning, men vil senere blive udvidet til andre brancher.

  De brancher, der berøres i første fase, er:
  • Bygge- og ejendomsbranchen
  • Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • Produktionsvirksomhed
  • El, gas, damp og klimaanlæg
  • Vand, afløb, affald og tilhørende rensning
  • Transport, logistik og kommunikationsteknologi

  Det er i øjeblikket børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte, der er omfattet af taksonomien, men der indføres et nyt direktiv, CSRD, inden for rammernes af EU's grønne pagt, som reducerer antallet af ansatte.

  • Gælder taksonomien for alle byggevirksomheder?

  De aktiviteter, der er omfattet af taksonomien, er opførelse af nye bygninger, renovering af eksisterende bygninger, erhvervelse og ejerskab af bygninger, nedrivning af bygninger samt installation og styring af energibesparende foranstaltninger i bygninger. Det drejer sig med andre ord om en betydelig del af byggebranchen, men ikke hele branchen.

  • Hvad skal virksomhederne rapportere?

  Indtil videre er kravene om detaljer ikke så store. Virksomheder, der er omfattet af taksonomien, skal i deres bæredygtighedsrapport for 2022 beskrive, hvor godt de lever op til taksonomien. Omsætning, CapEx (kapitaludgifter) og OpEx (driftsudgifter), der er omfattet af taksonomien, skal rapporteres. Der vil derefter gradvist fra 2023 blive indført flere krav om rapportering.

  • Hvilke direkte fordele er der ved taksonomien?

  Hovedformålet er naturligvis at nå de klimamål, EU's medlemslande er blevet enige om. Ændringer i byggebranchen kan få stor betydning, fordi branchen er en af de største med stor miljøpåvirkning. Bæredygtighedskrav til nybyggeri og renoveringer vil være et væsentligt bidrag til både modvirkning af og tilpasning til klimaændringerne. Taksonomien hjælper også virksomhederne med at støtte en cirkulær økonomi og både direkte og indirekte beskytte biodiversitet og økosystemer. 

  • Hvilke konsekvenser har det primært for byggebranchen?
  • Ændringer i byggemetoder, materialer og udformning
  • Adgangen til visse typer finansiering eller investering vil stige, fordi investorer i stigende grad er interesseret i at finansiere projekter, der er miljømæssigt bæredygtige
  • Virksomheder bliver nødt til at være mere transparente om deres bæredygtighedsarbejde
  • Taksonomien kan fremme innovation inden for bæredygtige byggeteknologier og -metoder
  • Taksonomien kan i begyndelsen medføre yderligere omkostninger, men bæredygtige metoder vil i det lange løb ofte give omkostningsbesparelser, f.eks. via energieffektivitet
  • De virksomheder, der er hurtige til at indføre bæredygtige metoder i overensstemmelse med EU's taksonomi, kan opnå en konkurrencefordel på markedet
  • Leverandører af byggematerialer kan også blive nødt til at tilpasse sig for at opfylde bæredygtighedskriterierne, og det vil påvirke hele forsyningskæden


  EU's taksonomi har alt i alt potentiale til i høj grad at påvirke byggebranchen, både ved at drive den i retning af mere bæredygtige metoder og ved at stille krav, der skal opfyldes.

  • Hvor kan jeg læse mere om taksonomien?

  Du kan læse mere om taksonomien på EU's hjemmeside.

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo