REQS IoT

Ny teknik kompletterar traditionella besiktningar och kontroller

IOT - projekt luftkvalitet

Vi tillbringar ca 90% av vår tid inomhus. Det är därför viktigt att en bra inomhusmiljö skapas och bibehålls. 

Z

Hur säkerställer vi en god luftkvalité i våra inomhusmiljöer?

För att försöka ta reda på detta har vi tillsammans med ett antal av Sveriges största fastighetsägare, KTH och Boverket under flera år arbetat med ett pilotprojekt där vi tagit hjälp av ny teknik med sensorer för att komplettera och effektivisera dagens OVK-besiktningar.

 

Var?

Inom bostäder, kommersiella lokaler, vårdlokaler, skolfastigheter och offentlig miljö.

Hur?

Sensorer mäter kontinuerligt en kombination av parametrar för att kunna säkerställa att god luftkvalité råder. Med hjälp av de olika parametrarna beräknas ett luftkvalitéindex.

Varför?

Besiktningarna skall bli effektivare och levereras med högre kvalitet.

Projektets deltagare

KTH
Boverket
Locum
Stockholms fastighetskontor
SISAB
Förvaltaren i Sundbyberg
Akademiska Hus
Vasakronan

Att kontinuerligt samla in data från ett flertal informationskällor och att väga samman dessa resultat ger möjlighet till en ökad kvalitet på genomförda kontroller.

“I första hand har vi i fokuserat på just detta men under projektets gång har vi tillsammans med deltagarna upptäck ett flertal andra fördelar. Tex så är det möjligt att delge aktuell information om luftkvalitén till sina hyresgäster eller kunna vara proaktiv och åtgärda brister där behovet finns”

Vi tillbringar ca 90% av vår tid inomhus. Det är därför viktigt att en bra inomhusmiljö skapas och bibehålls.

Idag mäts inomhusmiljön genom att utföra en funktionskontroll (OVK) av ventilationssystemet som genomförs vart tredje år för skolor och vart sjätte år för sjukhus och för flerbostadshus.

Kan vi på nuvarande tillvägagångsätt säkerställa att luftkvalitén är tillräckligt god och hur ser kvalitén ut mellan dessa intervaller?

OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll

En funktionskontroll av ventilationssystem skall genomföras vart tredje år för skolor och sjukhus. För flerbostadshus är kravet vart sjätte år. Kontrollen genomförs av certifierade funktionskontrollanter. Kontrollerna ger en ögonblicksbild när den enskilda kontrollanten är på plats och fysiskt genomför kontrollerna. Föreskriften som styr kontrollen är Boverkets Författningssamling BFS 2011:16 med tillägg 2012:7.

 En del av den återkommande kontrollen är att mäta luftflödet. OVK genomförs genom stickprov. En typisk omfattning är 20% av ytan. Kravnivån för detta är kopplat till de byggregler som gällde vid byggnadens uppförande.

IOT - Internet Of Things

Är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situations anpassat beteende hos enheterna som medverkar till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi, där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning. IoT kan också gynna den svenska ekonomin och dessutom spela en viktig roll i att lösa flera av dom stora samhällsutmaningar som den ökade urbaniseringen medför. (ref. IoT Sverige)