REQS Garantibevakning


Ändamål  

Modulen REQS Garantibevakning gör det möjligt för en fastighetsägare att bevaka att leverantörers och entreprenörers garantiåtaganden fullföljs. Modulen innehåller stöd för att systematisera dokumentation med anknytning till garantiobjektet och för att automatiskt bevaka att garantibesiktning genomförs inom utsatt tidsfrist.

Beskrivning   

REQS Garantibevakning erbjuder ett system för bevakning av entreprenörers och andra leverantörers åtaganden under den individuella garantitid som löper för respektive entreprenad och leverans. REQS Garantibevakning förvarnar också i god tid innan kallelse till garantibesiktning ska utsändas till entreprenörer, leverantörer, besiktningsmän och andra aktörer med anknytning till aktuellt garantiobjekt. 

REQS Garantibevakning är särskilt lämpad att använda i fastighetsbestånd med en hög förädlingstakt. 

Funktioner  

Modulen REQS Garantibevakning erbjuder nedanstående funktioner:
  • Garantiregister
  • Automatisk påminnelsefunktion för garantibesiktning
  • Dokumentationsbibliotek
  • Kraftfull statistikfunktion
  • Rapportgenerering
  • Loggfunktion
  • Uppladdning av dokument såsom utlåtande vid slutbesiktning med bilagor
  • Arkivering
 

Tillbaka