REQS Radon

 
Ändamål 

I modulen REQS Radon registreras data från mätningar av radonhalten i byggnader. Data används för att identifiera hälsorisker och härigenom bilda underlag för lämpliga åtgärder för att minska radonhalten till nivåer understigande av behörig myndighet fastställda gränsvärden. 

Beskrivning 

För att identifiera och åtgärda alla bostäder med radonhalter över Socialstyrelsens riktvärde 200 Bq/m3 behöver mätningar utföras i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med byggnadsmaterial av blå lättbetong. Hanteringen av radonmätningar ryms primärt i modulen REQS Byggnadsföroreningar, men kan tillämpas separat i REQS Radon om så önskas. Modulen REQS Radon redovisar alla utförda mätningar i byggnaden före och efter eventuella åtgärder.

Funktioner
  • Modulen REQS Radon erbjuder nedanstående funktioner:
  • Registrering av mätvärden
  • Sammanställning och generering av rapporter
  • Rapport- och dokumentationsbibliotek
  • Uppladdning av dokument såsom mätprotokoll
  • Kraftfull statistikfunktion
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Loggfunktion
  • Arkivfunktion


Tillbaka