Lagar och krav


Flera moduler i REQS är baserade på myndighetskrav, lagar och
förordningar som exempelvis Miljöbalken och Boverkets byggregler.
Men REQS erbjuder även moduler relaterade till bland annat råd och
standarder som Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete och Svensk standard. På så sätt underlättar
REQS fastighetsägarens och/eller förvaltarens egen ambition att följa allmänna råd, interna policys och kunders riktlinjer för fastighets-
förvaltning och drift.

REQS strävar efter att hålla hög aktualitet i befintliga moduler och
att ständigt utveckla nya moduler motsvarande kunders behov inom
teknisk fastighetsförvaltning.

Kompetens inom respektive fackdisciplin tillförs genom ett nära
samarbete med våra kontrakterade samarbetspartners.