REQS OVK


Ändamål  

Modulen REQS OVK är anpassad för att stödja genomförandet av den regelbundna obligatoriska ventilationskontrollen i byggnader. Stödet omfattar såväl arbetet med kontrollerna som åtgärder med ledning av noterade anmärkningar samt uppföljande kontroller.  

Beskrivning   

Förordningen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) infördes redan 1993 och syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inneklimat enligt de bestämmelser som följer av lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. samt i föreskrifter och allmänna råd utgivna av Boverket. Tidsintervaller för besiktning av OVK beror på b.la. typ av verksamhet samt typ av ventilationssystem. Följande tidsintervaller gäller;

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande
med S, F, FX-ventilation                                                         3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande
med FT, FTX-ventilation                                                         3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande
med FT, FTX-ventilation                                                         3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande
med F, FX, S-ventilation                                                          6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation              Endast vid
                                                                                               nyinstallation/
                                                                                               nybyggnad

Modulen REQS OVK är utvecklad med syftet att stödja både fastighetsägare och certifierade funktionskontrollanter jämte tillsynsmyndigheten i dess arbete med OVK. Modulen tillhandahåller bland annat standardiserade besiktningsprotokoll med basinformation, vilket underlättar och effektiviserar den certifierade kontrollantens arbete. För besiktningsmän som jobbar ute på fältet finns ett mobilt gränssnitt för att genomföra besiktningar och kontroller, vilket även kan användas i miljöer utan internetåtkomst.

Kravspecifikation

Gällande krav hänvisas till Boverket (se Boverkets hemsida) 

Funktioner  

Modulen REQS OVK erbjuder nedanstående funktioner:
 • Offline för arbete utan internetåtkomst.
 • Generering av protokoll för obligatorisk ventilationskontroll
 • Registrering av anmärkningar och upprättande av åtgärdsförslag
 • Fastställande, prioritering och hantering av åtgärder
 • Uppföljning av åtgärder
 • Statistik/Uppföljning
 • Kraftfullt stöd för filtrering och sortering av data
 • Behörighet för roller/rättigheter
 • Uppladdning av dokument
 • Fastighetsdata
 • Automatisk bevaknings- och påminnelsefunktion
 • Loggfunktion
 • Arkivering av protokoll, anmärkningar, åtgärder och tillhörande dokumentation


Tillbaka