REQS Tillgänglighet


Ändamål

Modulen REQS Tillgänglighet ger stöd vid inventering, åtgärdande och uppföljning av program för enkelt avhjälpta hinder.

Modulen kan tillämpas av fastighetsägare, förvaltare, verksamhetsansvariga och andra som har till uppgift att förbättra funktionshindrades tillgänglighet till byggnader, lokaler och allmänna platser. Människor får inte hindras från att verka och delta i samhällslivet på grund av en funktionsnedsätt­ning.

Beskrivning

Modulen REQS Tillgänglighet tillhandahåller ett webbaserat verktyg för planering och genomförande av inventering och uppföljande besiktning av byggnader, lokaler och allmänna platser med registrering av hinder för funktionshindrade.  Funktionen för kategorisering av brister och åtgärder kan användas för prioritering vid etappvis genomförande av åtgärder. Statistikrapporter kan genereras för redovisning av genomförda åtgärder och kvarstående brister. 

Funktioner

Modulen REQS Tillgänglighet erbjuder nedanstående funktioner: 
  • Generering av inventeringsunderlag 
  • Registrering av inventeringar och åtgärdsförslag 
  • Fastställande, prioritering och hantering av åtgärder 
  • Rapport- och dokumentationsbibliotek 
  • Uppladdning av dokument 
  • Statistik/uppföljning 
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Fastighetsdata
  • Loggfunktion
  • Arkivering av protokoll, anmärkningar, åtgärder och tillhörande dokumentation


Tillbaka