Moduler

REQS innefattar fler än 35 moduler, till höger finner du ett urval av våra befintliga  moduler. Klicka på rubriken, så får du veta mer om vilka funktioner som finns i respektive modul.

Du kan även hämta en sammanfattning av modulerna.


Ett system istället för flera


REQS strävar efter att vara ett komplett system för besiktningar, inventeringar, kontroll och dokumentation inom fastighetsförvaltning och drift. De flesta 
moduler i REQS är baserade på myndighetskrav, lagar och förordningar. Det gör att modul har specifika egenskaper, men REQS erbjuder även generella funktioner, exempelvis:
  • Generering och tilldelning av besiktningsunderlag och rapporter
  • Generell funktion för automatiska påminnelser
  • Hantering av anmärkningar och åtgärder, alt. klassificering, kategorisering och prioritering av anmärkningar och åtgärder
  • Kraftfull statistikfunktion med diagram och utskrifter
  • Selektiv tilldelning av behörigheter/rättigheter för användare
  • Övergripande funktion för att planera besiktningar och kontroller i kalenderform

Kompetens och konsultation inom respektive fackdisciplin tillförs genom ett nära samarbete med kontrakterade samarbetspartners.

Hur fungerar REQS?


Systemet är webbaserat och ger möjligheter att samla all information på ett ställe, där den egna organisationen likväl som hyresgäster, kunder leverantörer och myndigheter kan ges tillträde beroende på behörighetsnivå.

REQS olika moduler hämtar information från varandra för att vara komplett. Med information som bara behöver uppdateras på ett ställe, minskar risken
för fel och missöden. Möjlighet att hämta ut besiktningsunderlag, mata in anmärkningar och utföra prioriteringar i databasen, kostnadsberäkna, sammanställa rapporter är några exempel på vad som är möjligt.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilka moduler som är under utveckling
i REQS.